با هدف جمع آوری مخازن زباله و تفکیک صحیح پسماند ، طرح کاپ در خیابان پیروزی در حال اجراست.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۳ ، مرتضی رحمان زاده ، شهردار منطقه در خصوص پیشبرد طرح کاپ در این منطقه گفت: به منظور تفکیک صحیح پسماند و با هدف ترغیب شهروندان به تولید کمتر پسماند و تفکیک آنها از مبدا ، طرح کاپ حد فاصل خیابان براری و عادلی در خیابان پیروزی منطقه ۱۳ اجرایی شد.
وی با بیان اینکه محدوده مورد نظر دارای ۱۸۵ واحد اداری ، مسکونی ، تجاری ، درمانی ، بانک و رستوران است، گفت : آموزشگران بازیافت منطقه ۱۳ با مراجعه به این واحد ها ، ضمن آموزش چهره به چهره اصول تفکیک صحیح پسماند ،آمار و اطلاعات هر یک از واحد ها را اعم از نوع و میزان زباله تولیدی و حجم مخزن مورد نیاز دریافت کردند.
شهردار منطقه ۱۳ با اشاره به وجود ۱۶ مخزن ۱۱۰۰ لیتری در خیابان پیروزی افزود : با توجه به نیاز سنجی صورت گرفته ، در این طرح ضمن حذف مخازن زباله ، ۲۱۵ عدد مخازن ۱۲۰ لیتری ، ۲۴۰ لیتری و کارتن پلاست جایگزین می شود.
وی بهبود سیما و منظر به جهت حذف زباله گرد ها و بهبود وضع بهداشت و محیط زیست شهری ، کاهش مخازن و تولید پسماند در مبدا را از اهداف اجرای طرح کاپ برشمرد و خاطرنشان کرد : اجرای این طرح در راسته های تجاری ، پاساژ ها ، مراکز دولتی، خصوصی و مجتمع های مسکونی ، مساجد و مدارس دنبال می شود.