پتروشیمی

،پنجمین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت با درخشش پتروشیمی زاگرس در بخش بهترین اقدام‌های مسئولیت‌ اجتماعی در حوزه کارکنان پایان یافت.
به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی زاگرس، پنجمین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مورخ ۲۴ و ۲۵ دی‌ماه سال جاری در دو بخش ارائه «گزارش پایداری» و «فعالیت در بخش مسئولیت‌های اجتماعی» با حضور شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت برگزار شد؛ که در پایان در بخش بهترین اقدام‌های مسئولیت اجتماعی در حوزه کارکنان برای “ارتقای وضع مدیریت بحران از طریق اجرای پروژه الگوسازی و تجزیه و تحلیل پیامدهای مخاطره‌ها” به پتروشیمی زاگرس تندیس طلایی به همراه لوح سپاس اهداء گردید.