به منظور پیشگیری و کنترل بیماریهای دامی با اولویت بیماری تب برفکی صورت گرفت:

توافق نامه خرید واکسن تب برفکی به منظور مایه کوبی دامهای حساس بین سازمان منطقه آزاد ماکو و اداره کل دامپزشکی آذربایجان غربی منعقد شد.

خرید واکسن به ارزش ۲ میلیارد ریال جهت جلوگیری از بیماری های دامی در منطقه

به منظور پیشگیری و کنترل بیماریهای دامی با اولویت بیماری تب برفکی ؛ توافق نامه مایه کوبی دام های حساس منطقه آزاد ماکو توسط سازمان علیه بیماری تب برفکی با اعتبار ۲ میلیارد ریال از محل درآمدهای سازمان منطقه آزاد ماکو منعقد شده و سریعا دستور اقدام آن صادر شد.

مطابق این توافقنامه اداره کل دامپزشکی نسبت به خرید؛ حمل و توزیع واکسن درشهرستانهای ماکو؛ شوط و پلدشت و عملیات مایه کوبی دام ها با اولویت مناطق پر خطر؛ کانون های بیماری و مناطق محروم توسط اکیپ های دولتی یا بخش خصوصی در شهرستان های ماکو ؛شوط و پلدشت را انجام خواهد داد.

شایان ذکر است : تب برفکی از بیماری هایی است که می تواند اقتصاد کشور را با تهدید روبه رو کند از این رو مایه کوبی دام به صورت فراگیر اجرا می شود.

صیانت از جمعیت و سرمایه های دامی کشور وظیفه اهمیت زیادی دارد و ریشه کن کردن بیماری تب برفکی و پی.پی. آر، از برنامه های اصلی سازمان منطقه آزاد ماکو ودامپزشکی است.