عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی:

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: انجام نسخه نویسی الکترونیک گامی موثر درحفظ وساماندهی منابع مالی بیمه سلامت است.

حسن محمدیاری در گفت وگو با خبرنگار آی هینا گفت: اقدامات خوبی در سازمان بیمه سلامت برای مدیریت منابع انجام شد که یکی از این موارد نسخه نویسی الکترونیک است که با اجرای دقیق سامانه الکترونیک در استان می‌توانیم همه هزینه‌ها را کنترل و شفافیتی در حوزه سلامت ایجاد کنیم.
نماینده مردم تالش درمجلس شورای اسلامی افزود: مجلس دربحث بودجه وردیف های اعتباری به بیمه سلامت کمک می کند، البته باید نگاه ویژه به صنعت بیمه داشته باشیم ، زیرا بیمه وقتی خواهان ارایه خدمات خوب است؛ راهی به جز درآمد پایدار ندارد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهارداشت: پرداختی‌های بیمه سلامت به روز است و وضعیت بیمه در بخش خصوصی ودولتی بسیار مناسب ارزیابی می شود