معاون بهره برداري مجتمع فولاد خراسان از كسب ركوردي تازه در توليد ماهانه كارخانه احيا مستقيم اين شركت خبر داد.

 كاركنان پرتلاش و خستگي ناپذير ناحيه احيا مستقيم فولاد خراسان در شهريور ماه 1399 موفق شدند با ثبت ركورد توليد ماهانه 131هزار و 547 تُن آهن اسفنجي و بريكت، رقم ثبت شده قبلي خود را  ارتقا دهند.
حميدرضا زارع با قدرداني از كاركنان ناحيه احيا مستقيم كسب اين ركورد را نتيجه كار گروهي و انديشيدن به هدفي واحد دانست و گفت: در كسب اين ركورد تلاش تك تك كاركنان و هماهنگي ميان بخش هاي تامين، پشتيباني تاثيرگذار بوده است.
مهندس فضيلتي، مدير ناحيه «احيا مستقيم» فولاد خراسان نيز با قدرداني از تلاش شبانه روزي همكاران خود، ارتقاي توليد در اين ناحيه را با وجود تحقق ظرفيت اسمي كارخانه و نصاب بالاي توليد آهن اسفنجي در ماه هاي گذشته، شرايط خوب و آماده به كار بودن تجهيزات و استفاده مطلوب از زمان توليد و كاهش توقفات و پشتيباني بموقع، تامين مواد اوليه مرغوب و روحيه همكاري و تعلق خاطر سازماني بالاي كاركنان دانست و اظهار اميدواري كرد كه ان شاء ا.. با موارد اشاره شده روند موفقيت در كليه نواحي توليدي شركت استمرار يافته و «جهش توليد» به معناي واقعي در مجموعه «فولاد خراسان» محقق خواهدگرديد.